چرا باید ایمنی در آزمایشگاه را یاد بگیریم؟

چرا باید ایمنی در آزمایشگاه را یاد بگیریم؟
خوب! براي اینکه در آزمایشگاه سالم بمانیم و این دلیل به تنهایی کافیست.

اما مزیتهاي دیگري نیز دارد:
ارزان است! اتفاقات اغلب نیاز به هزینه زیادي دارد نسبت به هزینه اي که میتوان براي خرید تجهیزاتی و موادي که براي سالم ماندن “ایمنی در آزمایشگاه” نیاز است.

سالم ماندن یعنی جلوگیري از جراحات، آسیب به سلامتی، و حتی مرگ! که هزینه اینها قابل حساب و کتاب نیست!

مسئولیت در مقابل محیط زیست: دانستن چگونه استفاده کردن مواد شیمیایی و دفع آنها بصورت مناسب.
مصرف صحیح و جلوگیري از هدر رفتن مواد شیمیایی

نکته مهم دیگر! براي اینکه یک کارشناس خوب در آزمایشگاه باشیم.

 

نحوه کار در آزمایشگاه یا ایمنی در آزمایشگاه

نحوه کار در آزمایشگاه یا ایمنی در آزمایشگاه

درس واحدي بعنوان “نحوه کار در آزمایشگاه یا ایمنی در آزمایشگاه” وجود ندارد. چرا؟
شیمی در سالیان متمادي در موضوعات عمده پیشرفت کرده است همچون: شیمی آلی، غیر آلی،شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و بیوشیمی.

ایمنی در آزمایشگاه بصورت حاشیه در کنار این موضوعات تدریس شده است در زیر نویس جزوات و کتابها.
اغلب در آموزشها زیاد مهم تلقی نمی شود. بدین دلیل واحدي هم براي آن در نظر گرفته نمیشود.

اما اخیرا به دلایل مختلف اهمیت ایمنی در آزمایشگاه معلوم شده است ولی هنوز در متن اصلی تدریس و کار در آزمایشگاه قرار نگرفته است.