آلیاژ بکار رفته در خروجی هوای 90 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

کد 2005

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در خروجی هوای 90 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود آزمایشگاهی برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .